You are here:

Syllabuset e programit të studimit Dizajnimi i Softuerëve

Syllabuset për vitin e parë, semestri i parë

Syllabuset për vitin e parë, semestri i dytë

Syllabuset për vitin e dytë, semestri i tretë

Syllabuset për vitin e dytë, semestri i katërt

Syllabuset për vitin e tretë, semestri i pestë

Syllabuset për vitin e tretë, semestri i gjashtë