You are here:

Programi i studimit: Dizajnimi i Softuerëve

Cikli i studimeve: cikli i parë (baçelor)

Fakulteti: i Shkencave Kompjuterike

Titulli: Baçelor i Shkencës në Shkenca Kompjuterike – Dizajnimi i Softuerëve

ECTS/ Kohëzgjatja e studimeve: 180 kredi/ 3 vite

Akreditimi: Vendimi i akreditimit

Semestri i parë

Semestri i dytë

Hyrje në Informatikë Algoritmet dhe strukturat e të dhënave
Matematika I Hyrje në web gjuhët dhe teknologjitë
Hyrje në programim Matematika diskrete
Hyrje në rrjete Sistemet operative
TI dhe ndërmarrësia Protokollet e Internetit
Anglishtja për Shkenca Kompjuterike I Anglishtja për Shkenca Kompjuterike II
Media e re dhe multimedia Interaksioni njeri-kompjuter
 

Semestri i tretë

 

Semestri i katërt

Inxhinieringu softuerik dhe menaxhimi i projekteve Grafika kompjuterike dhe procesimi i imazheve
Sistemet e bazave të të dhënave Kompjutimi cloud
Programimi i orientuar në objekte Zhvillimi i avancuar i web-it
Web dizajni Metodat kërkimore
Mësimi i makinës Dizajnimi sistemeve të informacionit
Anglishtja për Shkenca Kompjuterike III E-biznesi
3D modelimi dhe animacioni Marketingu online
 

Semestri i pestë

 

Semestri i gjashtë

Inteligjenca artificiale Kompjutimi mobil
Bazat e avancuara të të dhënave Siguria në TI
Zhvillimi i lojërave Sistemet e shpërndara
Programimi për rrjete Punimi i diplomës
Takimet dhe negociatat
Sigurimi i cilësisë së softuerit
Interneti i gjësendeve

 

FSHK-ja ofron dy programe në nivelin Bachelor: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi – TIT dhe Dizajn Softueri – DS. Po ashtu, FSHK-ja ofron programe studimi në nivelin Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi.
Programi i TIT-it në Bachelor zhvillohet në tri gjuhë: në gjuhën shqipe, Turke dhe në gjuhën Boshnjake. FSHK-ja ka akreditim nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA-ja) për të gjitha programet e saj.
Në vitin e parë të nivelit Bachelor, studentëve u ofrohen lëndë si: Matematikë, Hyrje në shkenca kompjuterike, Hyrje në programim, Algoritme dhe struktura e të dhënave etj. Në vitin e dytë, studentëve u ofrohen lëndë në lidhje me softuerë të ndryshëm, pajisje kompjuterike, rrjete kompjuterike dhe koncepte të telekomunikimeve. Çdo semestër studentët kanë në dispozicion listën e lëndëve zgjedhore ku mund të zgjedhin lëndët që dëshirojnë t’i ndjekin.  Në vitin e tretë, studentët përqendrohen në koncepte të avancuara të programimit dhe telekomunikimeve, si dhe në përgatitjen e temës së diplomës, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e shkathtësive të prezantimit me shkrim dhe me gojë.
Përmes këtij programi, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të Universitetit Publik të Prizrenit ofron njohuri mbi shkencën bazë dhe të avancuar dhe sfidat teknologjike në fushën e shkencave kompjuterike dhe zbatimin e tij në IT-industriale. Duke ditur se inxhinierët në kohën moderne duhet të jenë në gjendje për të zgjidhur çështjet shumë më komplekse, për të hartuar dhe për të zbatuar paketa softuerike, për të hartuar dhe zbatuar zgjidhje të rrjetit, ose për të përmirësuar teknologjitë e informacionit, ky program bachelor mbulon teknikat që do të ndikojnë ne rritjen e produktivitetit në zhvillimin e softuerit dhe të teknologjisë së informacionit. Programi në këtë mënyrë ofron trajnim i cili mbulon çdo fazë të ciklit të jetës softuerike. Metodat e mësimdhënies dhe të nxënit të përdorura në program janë të përshtatura posaçërisht për nevojat e studenteve për pune.
Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat dhe njohuritë e nevojshme nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e fituara përmes tre viteve të studimit, me qëllim që të zhvillojnë, zbatojnë dhe përparojnë drejt studimeve master brenda një vendi ose jashtë vendit.

Me përfundimin me sukses të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, ju si studentë do të jenë në gjendje të:

– Demonstroni rrjedhshmëri dhe kompetencë në një gjuhë programimi të orientuar nga objekti.

– Identifikimi dhe analizimi i kërkesave dhe specifikimeve për problemet informatike dhe planet e strategjive për zgjidhjen e tyre.

– Krahasoni dhe vlerësoni zgjedhjet e projektimit dhe algoritmeve të përdorura për të zgjidhur problemet e informatikës.

– Punoni në mënyrë efektive si një individ nën drejtimin dhe si anëtar i një ekipi.

– Zbatoni konceptet, parimet dhe teoritë relacionale të bazës së të dhënave për hartimin dhe krijimin e sistemeve të informacionit.

– Zbatoni konceptet dhe parimet e sistemit operativ dhe arkitekturës kompjuterike në zgjidhjen e problemeve në kontekstin e sistemeve kompjuterike.

– Aplikoni njohuri për konceptet dhe parimet e rrjetëzimit për zgjidhjen e problemeve që lidhen me sistemet kompjuterike në rrjet.

– Komunikoni probleme teknike dhe zgjidhje për një sërë audiencash.

Të diplomuarit e këtij programi “Dizajn Softueri” pritet të jenë të punësuar shpesh në sektorin e zhvillimit të softuerit në një rang shumë të gjerë pozicionesh. Ky grup i synuar është i përgatitur mirë në të gjitha fazat e zhvillimit të softuerit. Ata mund të punojnë si analistë të sistemeve, në modelimin dhe zbatimin e sistemeve, si dhe inxhinierë softueri dhe menaxherë projekti. Ata gjithashtu mund të pozicionohen në shumë pozita të zhvillimit të bazës së të dhënave dhe menaxhimit. Edhe interneti dhe zhvillimi i celularit janë të përshtatshme pasi që ka shumë kurse të ndërlidhura.

Studentët, pas përfundimit të studimeve, fitojnë thirrjen akademike “Bachelor” në Shkenca Kompjuterike në drejtimin përkatës. Të diplomuarit e FSHK-së do të jenë në gjendje të punojnë si inxhinierë të sistemeve softuerike, programues të ueb-it dhe softuerë aplikacionesh dhe menaxherë të qendrës së përpunimit të të dhënave. Gjithashtu, ata do të jenë në gjendje të hartojnë dhe zbatojnë sisteme industriale ose inxhinierike me ndihmën e kompjuterëve. Në mesin e të diplomuarve tanë, një numër i konsiderueshëm janë të punësuar në kompani vendore dhe ndërkombëtarë, duke ofruar shërbime teknologjike, por gjithashtu ka edhe prej tyre që janë të përfshirë në arsimimin e brezave të ardhshëm dhe duke kontribuar me hulumtime të reja shkencore.

Njohuritë dhe të kuptuarit

 • Tregon njohuri dhe dijeni në fushat e shkencave kompjuterike, teknologjive të informacionit dhe bazat e elektroteknikës.
 • Tregon njohuri dhe dijeni në fushat e teknologjive të informacionit, harduerët kompjuterikë dhe sistemet softuerike, rrjetat kompjuterike, sistemet e informacionit, sistemet e kontrollit, multimediumet dhe sistemet e telekomunikacionit.
 • Ka njohuri të gjuhës angleze.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

 • Projektim, krijim dhe mirëmbajtje të disa sistemeve kompjuterike, si dhe zbatim i zgjidhjeve të orientuara në harduer.
 • Projektim, zbatim dhe servisim i rrjetave kompjuterike dhe sistemeve të komunikimit.
 • Implementim dhe mirëmbajtje i sistemeve të kontrollit, sistemeve të integruara, sistemeve multimediale dhe sistemeve të informacionit.
 • Zbatim i zgjidhjeve të aplikueshme për probleme të orientuara në harduer-softuer, duke filluar me fazën e analizimit, hartimit dhe zbatimit e deri në fazën e performimit, testimit, analizimit të performancës dhe mirëmbajtjes.

Aftësitë për të vlerësuar

 • Vlerësim, kontekstualizim dhe marrje  vendimesh për zgjidhje të duhura softuerike dhe harduerike.
 • Shfrytëzim i teknikave për zgjidhje të problemeve në mënyrë që të sigurohen me efikasitet zgjidhje të TIK.
 • Vendosni për përdorimin e mjeteve adekuate (mjetet për zhvillim).

Aftësitë e komunikimit

 • Pjesëmarrje dhe organizim i punës ekipore.
 • Prezantim, dokumentim dhe komunikim i dokumentacionit teknik.
 • Vlerësim, argumentim dhe paraqitje e zgjidhjeve për pyetje, probleme dhe ide të ndryshme në fushëm e TIK.
 • Gjetje, organizim dhe klasifikim i informacioneve në fushën e TIK (dokumente për harduer / softuer, manuale).

Aftësitë e të mësuarit

 • Aftësim për t’i mësuar dhe përdorur komponentët e rinj harduerikë.
 • Përvetësim dhe përdorim i sistemeve softuerike.
 • Vlerësim, mësim dhe përdorim i mjeteve të reja për krijimin dhe/apo mirëmbajtjen e zgjidhjeve harduerike-softuerike.
 • Demonstrimi i shkathtësive për punë seminarike dhe laboratorike.