You are here:

Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi – Gjuhë boshnjake (TIT-Bosh.)

Teknologji e Informimit dhe Telekomunikimit / BSc (180 ECTS)