You are here:

Programi i studimit: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi

Cikli i studimeve: cikli i parë (baçelor)

Fakulteti: i Shkencave Kompjuterike

Titulli: Baçelor i Shkencës në Shkenca Kompjuterike – Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi

ECTS/ Kohëzgjatja e studimeve: 180 kredi/ 3 vite

Akreditimi: Vendimi i akreditimit

Semestri i parë

Semestri i dytë

Matematika I Algoritmet dhe strukturat e të dhënave
Programimi Matematika II
Teknologjia digjitale Sensorët dhe interfejsët
Hyrje në rrjete Arkitektura e kompjuterëve dhe sistemet operative
Bazat e bartjes së informacionit Gjuhë Angleze II për Shkenca Kompjuterike
TI dhe ndërmarrësia Menaxhimi i informacionit
Gjuhë Angleze I për Shkenca Kompjuterike Biznesi elektronik
Media e re dhe multimedia Protokollet e Internetit

Semestri i tretë

Semestri i katërt

Metodat e transmetimit Teknologjia TCP/IP
Analiza dhe dizajnimi i orientuar në objekte Mikrokontrollerët
Matematika diskrete Autentifikimi dhe kriptografia
Pajisjet elektronike Metodat e hulumtimit
Gjuhë Angleze III për Shkenca Kompjuterike Gjuhë Angleze IV për Shkenca Kompjuterike
Interneti i gjërave dhe aplikimi i tij Ndërveprimi njeri-kompjuter
Inxhinieria softuerike Dizajnimi i web-it
Inteligjenca artificiale Modelimi dhe animacioni 3D

Semestri i pestë

Semestri i gjashtë

Sistemet e bazave të të dhënave Përmbajtja dinamike e inxhinierisë së web-it
Siguria në rrjetet e TI-ve Konceptet e telekomunikimit mobil
Teknologjia e avancuar e IP-ve dhe rrjeteve Kompjutimi Cloud
Hyrje në gjuhët dhe teknologjitë e web-it Punimi i diplomës
Menaxhimi i kualitetit
Mjetet për siguri në Internet
Finite automata dhe gjuhët formale
Programimi për rrjete

FSHK-ja ofron dy programe në nivelin Bachelor: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi – TIT dhe Dizajn Softueri – DS. Po ashtu, FSHK-ja ofron programe studimi në nivelin Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi. Programi i TIT-it në Bachelor zhvillohet në tri gjuhë: në gjuhën shqip, turqishte dhe në gjuhën boshnjake. FSHK-ja ka akreditim nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA-ja) për të gjitha programet e saj. Në vitin e parë të nivelit Bachelor, studentëve u ofrohen lëndë si: Matematikë, Hyrje në shkenca kompjuterike, Hyrje në programim, Algoritme dhe struktura e  të dhënave etj. Në vitin e dytë, studentëve u ofrohen lëndë në lidhje me softuerë të ndryshëm, pajisje kompjuterike, rrjete kompjuterike dhe koncepte të telekomunikimeve. Çdo semestër studentët kanë në dispozicion listën e lëndëve zgjedhore  ku mund të zgjedhin lëndët që dëshirojnë t’i ndjekin.  Në vitin e tretë, studentët përqendrohen në koncepte të avancuara të programimit dhe telekomunikimeve, si dhe në përgatitjen e temës së diplomës, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e shkathtësive të prezantimit me shkrim dhe me gojë.
Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit ndërthuren gjithnjë e më nga shumë në praktikë. Aplikacionet e reja vazhdimisht dalin në ndërfaqet e sigurta te përpunimit të të dhënave dhe të dhënave të komunikimit: nga zgjidhjet për operatorët e hekurudhave dhe sistemit te rrugëve, për sigurinë e transferimit të parave elektronike e deri në mbështetjen e brendshme të pacientëve dhe të moshuarit.
Ndërmarrjet dhe autoritetet janë duke përfituar nga rrjetet gjithnjë e më të shume të komunikimit si dhe faqet dinamike te internetit, pasi ato janë të nevojshme për aplikacionet web-interaktive, sistemet e portalit dhe shitore online.
Programi i studimit u ofron studentëve një perspektivëte re, si edhe ekspertizë teknike me elemente ekonomike dhe aftësinë për të punuar në një ekip, elemente të cilat janë të kërkuara jo vetëm në arsim, por edhe në profesion profesional.
Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat e nevojshme dhe njohuri nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e fituara përmes tri viteve të studimit, me qëllim për të zhvilluar, zbatuar dhe drejtuar drejt studimit Master brenda vendit apo edhe jashtë vendit.

– Studentët do të marrin njohuri të nivelit themelor dhe të mesëm të teknologjive të telekomunikacionit dhe informacionit; pra, karakteristikat dalluese të këtyre teknologjive, bazat teknike bazë të këtyre teknologjive dhe përdorimet e këtyre teknologjive.

– Studentët do të marrin njohuri të nivelit fillor dhe të ndërmjetëm të teknologjive të rrjetit lokal dhe të gjerë të rrjetit me tel dhe tel, mënyrën se si funksionojnë, cilat janë funksionet e tyre dhe se si ato janë të themeluara.

– Studentët do të kenë një kuptim të informacionit që transportohet në rrjet dhe rëndësinë e saktësisë dhe sigurisë së tij.

– Studentët do të marrin një njohuri të nivelit themelor dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë konceptet, parimet dhe teoritë e bazës së të dhënave relacionale për hartimin dhe krijimin e sistemeve të informacionit.

– Studentët do të marrin njohuri të nivelit themelor dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë konceptet dhe parimet e sistemit operativ dhe të pajisjeve (mikroprocesorëve) në zgjidhjen e problemeve në kontekstin e sistemeve kompjuterike.

– Studentët do të jenë në gjendje të shpjegojnë teorinë dhe parimet e teknologjive të informacionit dhe telekomunikacionit.

– Studentët do të jenë kompetentë në praktikat profesionale të lidhura me teknologjitë e informacionit dhe telekomunikacionit.

Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat dhe njohuritë e nevojshme nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e fituara përmes tre viteve të studimit, me qëllim që të zhvillojnë, zbatojnë dhe përparojnë drejt studimeve master brenda një vendi ose jashtë vendit.
Të diplomuarit e programit “Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit” pritet që të punësohen në sektorin e zhvillimit të telekomunikacionit dhe software-ve në pozita drejtuese të cilat kërkojnë një kombinim të njohurive të specializuara dhe ndërdisiplinore.

FSHK-ja ofron dy programe në nivelin Bachelor: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi – TIT dhe Dizajn Softueri – DS. Po ashtu, FSHK-ja ofron programe studimi në nivelin Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi. Programi i TIT-it në Bachelor zhvillohet në tri gjuhë: në gjuhën shqip, turqishte dhe në gjuhën boshnjake. FSHK-ja ka akreditim nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA-ja) për të gjitha programet e saj. Në vitin e parë të nivelit Bachelor, studentëve u ofrohen lëndë si: Matematikë, Hyrje në shkenca kompjuterike, Hyrje në programim, Algoritme dhe struktura e  të dhënave etj. Në vitin e dytë, studentëve u ofrohen lëndë në lidhje me softuerë të ndryshëm, pajisje kompjuterike, rrjete kompjuterike dhe koncepte të telekomunikimeve. Çdo semestër studentët kanë në dispozicion listën e lëndëve zgjedhore  ku mund të zgjedhin lëndët që dëshirojnë t’i ndjekin.  Në vitin e tretë, studentët përqendrohen në koncepte të avancuara të programimit dhe telekomunikimeve, si dhe në përgatitjen e temës së diplomës, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e shkathtësive të prezantimit me shkrim dhe me gojë.
Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit ndërthuren gjithnjë e më nga shumë në praktikë. Aplikacionet e reja vazhdimisht dalin në ndërfaqet e sigurta te përpunimit të të dhënave dhe të dhënave të komunikimit: nga zgjidhjet për operatorët e hekurudhave dhe sistemit te rrugëve, për sigurinë e transferimit të parave elektronike e deri në mbështetjen e brendshme të pacientëve dhe të moshuarit.
Ndërmarrjet dhe autoritetet janë duke përfituar nga rrjetet gjithnjë e më të shume të komunikimit si dhe faqet dinamike te internetit, pasi ato janë të nevojshme për aplikacionet web-interaktive, sistemet e portalit dhe shitore online.
Programi i studimit u ofron studentëve një perspektivëte re, si edhe ekspertizë teknike me elemente ekonomike dhe aftësinë për të punuar në një ekip, elemente të cilat janë të kërkuara jo vetëm në arsim, por edhe në profesion profesional.
Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat e nevojshme dhe njohuri nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e fituara përmes tri viteve të studimit, me qëllim për të zhvilluar, zbatuar dhe drejtuar drejt studimit Master brenda vendit apo edhe jashtë vendit.

– Studentët do të marrin njohuri të nivelit themelor dhe të mesëm të teknologjive të telekomunikacionit dhe informacionit; pra, karakteristikat dalluese të këtyre teknologjive, bazat teknike bazë të këtyre teknologjive dhe përdorimet e këtyre teknologjive.

– Studentët do të marrin njohuri të nivelit fillor dhe të ndërmjetëm të teknologjive të rrjetit lokal dhe të gjerë të rrjetit me tel dhe tel, mënyrën se si funksionojnë, cilat janë funksionet e tyre dhe se si ato janë të themeluara.

– Studentët do të kenë një kuptim të informacionit që transportohet në rrjet dhe rëndësinë e saktësisë dhe sigurisë së tij.

– Studentët do të marrin një njohuri të nivelit themelor dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë konceptet, parimet dhe teoritë e bazës së të dhënave relacionale për hartimin dhe krijimin e sistemeve të informacionit.

– Studentët do të marrin njohuri të nivelit themelor dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë konceptet dhe parimet e sistemit operativ dhe të pajisjeve (mikroprocesorëve) në zgjidhjen e problemeve në kontekstin e sistemeve kompjuterike.

– Studentët do të jenë në gjendje të shpjegojnë teorinë dhe parimet e teknologjive të informacionit dhe telekomunikacionit.

– Studentët do të jenë kompetentë në praktikat profesionale të lidhura me teknologjitë e informacionit dhe telekomunikacionit.

Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat dhe njohuritë e nevojshme nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e fituara përmes tre viteve të studimit, me qëllim që të zhvillojnë, zbatojnë dhe përparojnë drejt studimeve master brenda një vendi ose jashtë vendit.
Të diplomuarit e programit “Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit” pritet që të punësohen në sektorin e zhvillimit të telekomunikacionit dhe software-ve në pozita drejtuese të cilat kërkojnë një kombinim të njohurive të specializuara dhe ndërdisiplinore.

Studentët, pas përfundimit të studimeve, fitojnë thirrjen akademike “Bachelor” në Shkenca Kompjuterike në drejtimin përkatës. Të diplomuarit e FSHK-së do të jenë në gjendje të punojnë si inxhinierë të sistemeve softuerike, programues të ueb-it dhe softuerë aplikacionesh, dhe menaxherë të qendrës së përpunimit të të dhënave.  Gjithashtu, ata  do të jenë në gjendje të hartojnë dhe të zbatojnë sisteme industriale ose inxhinierike me ndihmën e kompjuterëve. Në mesin e të diplomuarve tanë, një numër i konsiderueshëm janë të punësuar në kompani vendore dhe ndërkombëtare, duke ofruar shërbime teknologjike, por gjithashtu ka edhe prej tyre që janë të përfshirë në arsimimin e brezave të ardhshëm dhe duke kontribuar me hulumtime të reja shkencore.

Njohuritë dhe të kuptuarit

 • Tregon njohuri dhe dijeni në fushat e shkencave kompjuterike, teknologjive të informacionit dhe bazat e elektroteknikës.
 • Tregon njohuri dhe dijeni në fushat e teknologjive të informacionit, harduerët kompjuterikë dhe sistemet softuerike, rrjetat kompjuterike, sistemet e informacionit, sistemet e kontrollit, multimediumet dhe sistemet e telekomunikacionit.
 • Ka njohuri të gjuhës angleze.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

 • Projektim, krijim dhe mirëmbajtje të disa sistemeve kompjuterike, si dhe zbatim i zgjidhjeve të orientuara në harduer.
 • Projektim, zbatim dhe servisim i rrjetave kompjuterike dhe sistemeve të komunikimit.
 • Implementim dhe mirëmbajtje i sistemeve të kontrollit, sistemeve të integruara, sistemeve multimediale dhe sistemeve të informacionit.
 • Zbatim i zgjidhjeve të aplikueshme për probleme të orientuara në harduer-softuer, duke filluar me fazën e analizimit, hartimit dhe zbatimit e deri në fazën e performimit, testimit, analizimit të performancës dhe mirëmbajtjes.

Aftësitë për të vlerësuar

 • Vlerësim, kontekstualizim dhe marrje  vendimesh për zgjidhje të duhura softuerike dhe harduerike.
 • Shfrytëzim i teknikave për zgjidhje të problemeve në mënyrë që të sigurohen me efikasitet zgjidhje të TIK.
 • Vendosni për përdorimin e mjeteve adekuate (mjetet për zhvillim).

Aftësitë e komunikimit

 • Pjesëmarrje dhe organizim i punës ekipore.
 • Prezantim, dokumentim dhe komunikim i dokumentacionit teknik.
 • Vlerësim, argumentim dhe paraqitje e zgjidhjeve për pyetje, probleme dhe ide të ndryshme në fushëm e TIK.
 • Gjetje, organizim dhe klasifikim i informacioneve në fushën e TIK (dokumente për harduer / softuer, manuale).

Aftësitë e të mësuarit

 • Aftësim për t’i mësuar dhe përdorur komponentët e rinj harduerikë.
 • Përvetësim dhe përdorim i sistemeve softuerike.
 • Vlerësim, mësim dhe përdorim i mjeteve të reja për krijimin dhe/apo mirëmbajtjen e zgjidhjeve harduerike-softuerike.
 • Demonstrimi i shkathtësive për punë seminarike dhe laboratorike.