You are here:

Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi – Gjuhë Turke (TIT-Tur.)

Programi i studimit: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi / BSc (180 ECTS)