You are here:

Objektivat e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike

Të ju ofroj studentëve prapavijë solide në teori dhe konceptet themelore të programimit, si dhe të Sistemeve Softverike dhe Inxhinierike,  Database  dhe Systeme Informationi si dhe Web Applikacione,  Dizajn të rrjetave,  Siguri, Systeme të Shpërndara, Telekomunikacion dhe Mekatronikë .

  • Ti përgatisë studentët për industri apo edhe për studime të mëtutjeshme për master.
  • Të promovojë një qasje të re ndaj studimeve në bashkëpunim dhe partneritet me institucionet më të mira ndërkombëtare të fushës.
  • Të shkëmbejë përvojat në nivel ndërkombëtar dhe të jetë gjithmonë në hap me zhvillimet në fushat e lartpërmendura.
  • Fakulteti i Shkencave Kompjuterike funksionon prej vitit 2010. Ai përbëhet nga dy departamente për nivelin Baçellor:
  • Teknologji Informative dhe Telekomunikacion
  • Dizajn Softueri

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike ofron programet në nivel të parë Bachelor por edhe programet në nivel Master në “Shkenca kompjuterike”. Të dy departamentet e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike funksionojnë prej pesë vitesh, ku është krijuar përvoja e duhur duke siguruar profesorë të aftë, duke ndërtuar kurrikulën përkatëse, duke përzgjedhur literaturën më të mirë bashkëkohore, në mënyrë që të përballohet me sukses akreditimi i programit në nivelet Master.